zachraňte historické panorama Olomouce

zachraňte historické panorama Olomouce, iniciativa Občané proti Šantovka Tower

BŘEZEN 2018 - NOVÁ HROZBA - ŠTW2
1/ Nad původním projektem ŠTW1 situovaném na konci dnešní Šantovy ulice se, doufejme, pomalu zavírá voda. Hlavním důvodem pro stavební úřad nakonec jsou nedostatečné odstupy od bytových domů v Šantově ulici a od plánované nové rezidenční čtvrti v bývalých Sochorových kasárnách. 2/ Na scénu ale, bohužel, vstupuje nová hrozba - ŠTW2. Podle toho, co zatím víme, je svou výškou /77,5m vč. prvků fasády/, půdorysem i hmotově hodně podobná ŠTW1, jen je posunuta do nové polohy při Wittgensteinově ulici. Byla by tedy stále v ochranném pásmu městské památkové rezervace a její vliv na historické panorama Olomouce by byl stejně devastující jako v případě ŠTW1. Můžete posoudit sami na zákresech níže.3/ Klíčové je nyní bezodkladné přijetí Změny č. II Územního plánu Olomouc, která má obnovit soudně zrušenou výškovou regulaci na dotčeném území bývalého Mila, a tak zamezit výstavbě ŠTW nejen v původní, ale i nové poloze. Změna je po téměř třech letech příprav konečně projednána a dle našich informací již nic nebránilo tomu, aby byla předložena ke schválení na březnovém zastupitelstvu. Nestalo se tak. Další zastupitelstvo je až za tři měsíce a ŠTW2 tak může mezitím získat územní rozhodnutí. Pak by už ji nic nemohlo zastavit.  4/ V této kritické situaci vyzýváme zastupitele města Olomouce a zejména Radu města Olomouce - jednejte ve veřejném zájmu, který je přesně definován ve zmiňované změně č. II územního plánu pořizované odborem koncepce a rozvoje magistrátu – cituji: "Na základě vyhodnocení jednotlivých vlivů záměru výškového objektu Šantovka Towerjej považujeme za neakceptovatelný. Vliv záměru výškového objektuŠantovka Tower bude mít negativní dopad na utváření kompozice města a ochranu hodnot - panorama města, historické dominanty a urbanistickou strukturu historického jádra města." Jednání ve veřejném zájmu tak znamená jediné - bezodkladné vyhlášení stavební uzávěry pro ochranu dotčeného území, než bude přijata připravená změna č. II územního plánu. Vydání dočasné stavební uzávěry doporučuje městu Olomouci ve svém rozsudku, kterým zrušil výškovou regulaci, také Krajský soud v Ostravě. Situace je tedy jasná, odborné názory jednoznačné. Tomuto prohlášení vyjádřili svou podporu pan prof. Pavel Zatloukal /bývalý ředitel Muzea umění/ a pan prof. Jiří Lach /prorektor Univerzity Palackého/.-předneseno na Zastupitelstvu města Olomouce 12.března 2018 ... více
Unikátní panorama historického jádra Olomouce, které se kontinuálně vyvíjelo po celé tisíciletí, je vážně ohroženo. Investor Office Park Šantovka hodlá v těsné blízkosti městské památkové rezervace postavit třiadvacetipodlažní obytnou výškovou budovu Šantovka Tower. Vedení města, odbor památkové péče olomouckého magistrátu ani krajský úřad nemají zájem zabezpečit ochranu olomouckých historických hodnot celostátního a celosvětového významu. Investor tak už má v ruce téměř všechna vyjádření pro získání územního rozhodnutí. Plánovaná Šantovka Tower: má být umístěna na jižním okraji centra pouhých 890 m od budovy radnice svou výškou 78 metrů by se vyrovnala věži olomoucké radnice a převýšila by všechny olomoucké kostely s výjimkou hlavní věže katedrály sv. Václava měla by nesrovnatelně masivnější objem než věže historické Olomouce, kontrastní tvar a konfliktní skleněnou fasádu byla by viditelná ze samého centra města – rozhraní Horního a Dolního náměstí, čímž by narušila genia loci olomoucké perly na seznamu UNESCO – sloupu Nejsvětější Trojice dominovala by průhledům městskými třídami na obvodu historického jádra   Cenné stavební památky a umělecké poklady minulosti spolu s výjimečně zachovalým historickým jádrem a jedinečným panoramatem druhé nejvýznamnější městské památkové rezervace v České republice vyžadují naši nejvyšší  úctu, pokoru a odpovědnost. Dokážete si představit, že v Heidelbergu, Oxfordu nebo Florencii postaví vedle památek věžák?      PETICI ZA ZÁCHRANU HISTORICKÉHO PANORAMATU OLOMOUCE MŮŽE PODEPSAT KTERÝKOLI OBČAN ČESKÉ REPUBLIKY    ... více