zachraňte historické panorama Olomouce

zachraňte historické panorama Olomouce, iniciativa Občané proti Šantovka Tower

16. ČERVENEC 2018 - VEŘEJNÉ SHROMÁŽDĚNÍ PROTI ŠANTOVCE TOWER
Na 150 účastníků demonstrace proti šantovce tower hlasitě vyzvalo vedení města, aby na obranu Olomouce konečně začalo konat-je za minutu dvanáct.Horním náměstím zněly jednoznačné výzvy radě a zastupitelstvu-vydejte stavební uzávěru-schvalte změnu plánu-zastavte šantovku tower! Byla zmíněna kontroverzní osoba jednoho z investorů, p.Richarda Morávka a ostudná role šéfky odboru památkové péče paní mgr.Vlasty Kauerové.Vyvrcholením shromáždění se stala výzva primátorovi x ministru kultury p. Antonínu Staňkovi: "Není možné pečovat na ministerstvu o kulturní dědictví naší země a zároveň na radnici fakticky podporovat šantovku tower-neudržitelný střet zájmů však lze vyřešit jednoduše a elegantně-zastavte šantovku tower!" Odborné argumenty i širší celospolečenský pohled přinesli hosté z akademické sféry-p.prof.Pavel Zatloukal, p.prof. Rostislav Švácha, p.prof. Jiří Lach a architekt Martin Lubič. Odmítnutí šantovky tower jasně vyjádřili také zástupci politických stran KDU-ČSL, Pirátů, ProOlomouc, Starostů,TOP 09 a Zelených.Osud Olomouce má v rukou jediný člověk-p.primátor-ministr kultury Antonín Staněk.   ... více
9. ČERVENEC 2018 - TISKOVÁ ZPRÁVA
OLOMOUČTÍ ODBORNÍCI PROTI "SVÉMU" MINISTROVI STAŇKOVI: NIČÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ Odborná veřejnost Olomouce protestuje proti Antonínu Staňkovi v čele ministerstva kultury. Důvodem je role, kterou jako primátor města sehrává při prosazení výstavby mrakodrapu Šantovka Tower. Ten má navždy zničit historické panorama, které je jednou z hlavních devíz Olomouce. Nečinnost při ochraně historického panoramatu, které se utvářelo po deset staletí, vyčítají Staňkovi experti i občanští aktivisté. Nesouhlas s jeho jmenováním do funkce šéfa kultury vyslovily například zapsaný spolek Za krásnou Olomouc či Iniciativa Občané proti Šantovka Tower. Proti kontroverznímu mrakodrapu se důrazně ohrazují také jednotlivé významné osobnosti kulturního a vědeckého života. Popularitě věžáku nepřidává ani skutečnost,že jeho kořeny vyrůstají z temného boje o tukový průmysl na přelomu tisíciletí. ... více
10 X PROČ ŘÍCT NE!
ŠTW z pohledu urbanismu + architektury + památkové péče ... více
18. KVĚTEN 2018 - TISKOVÁ KONFERENCE
      hlavní sdělení z naší TISKOVÉ KONFERENCE zní:'nejdůležitějším úkolem zastupitelstva je nyní zalepit nebezpečnou díru v územním plánu-to znamená schválit na zasedání 4.června 2018 připravenou změnu územního plánu, která v lokalitě Šantovka znovu nastaví výškový limit nové zástavby platný jinak pro celé území Olomouce' „Nad původním záměrem ŠTW situovaném na konci Šantovy ulice se zavírá voda. Hlavním důvodem jsou nakonec nedostatečné odstupy od bytových domů v Šantově ulici a od nové rezidenční čtvrti v bývalých Sochorových kasárnách. Tam developer respektuje výškové limity a tak ve schvalovacím procesu neměl potíže,“ vysvětluje Martina Mertová ze spolku Za krásnou Olomouc.Investor ŠTW, Office Park Šantovka s.r.o., se však svého projektu nevzdává a mírně ho přesouvá do nové polohy u Wittgensteinovy ulice. Vlastní budova ŠTW se přitom svou výškou 78,6 metrů, půdorysem ani hmotově zásadně nezměnila a nadále zůstává v ochranném pásmu městské památkové rezervace se všemi nepříznivými dopady na historické panorama Olomouce. Investor již podal žádost o územní řízení a poté, co doloží všechny podklady, může vlastní řízení proběhnout již poměrně rychle. Za této situace je nyní klíčové bezodkladné schválení Změny č. II Územního plánu Olomouc, která by v lokalitě Šantovka obnovila soudně zrušenou maximální výšku nové zástavby 23 metrů. Tím by konečně narovnala současný, již déle než dva roky trvající nepřijatelný stav, kdy je možné v blízkosti historického jádra postavit budovu libovolné výšky. Všechny námitky investora ŠTW byly řádně posouzeny a dle zákona vypořádány a změna je připravena k projednání na červnovém zasedání zastupitelstva. „Šantovka Tower je jednoznačně v rozporu s veřejným zájmem,“ uvádí architekt David Helcel z Iniciativy Občané proti Šantovka Tower a cituje přímo z textové části předkládané změny: "Záměr výškového objektu Šantovka Tower je z hlediska jeho jednoznačně negativního vlivu na urbanistickou kompozici, poškození panoramatu a charakteristického obrazu města Olomouce neakceptovatelný. ” A dále: “Obraz města Olomouce je v jeho v současné podobě obecně vnímán vysoce pozitivně. Jeho ochrana je tedy jednoznačně ve veřejném zájmu a plně v souladu s cíli územního plánování i koncepcí Územního plánu Olomouc.” Olomouc je hned po Praze druhou nejvýznamnější městskou památkovou rezervací v České republice. Na důkaz toho, jak snadno lze harmonii historického centra narušit, je v textu změny územního plánu uveden příklad realizované výškové budovy na třídě Kosmonautů: “Budova MVŠO tvoří subtilním věžím jádra města konkurenci – je zkrátka příliš mohutná a vysoká a příliš blízko. Z hlediska urbanistické kompozice a vlivu na panorama města tedy považujeme realizaci výškového objektu MVŠO za chybu.”Podobnou chybu už nesmíme opakovat, soukromé zájmy developerů nesmí převažovat nad veřejným zájmem Olomouce, jejích obyvatel a návštěvníků. Tyto závěry jsou samozřejmé, zákon o obcích hovoří jasně: "Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem."Přesto není v tuto chvíli jisté, že nezbytná nadpoloviční většina zastupitelů předloženou změnu územního plánu schválí. "Situace je vážná, proto jednáme s olomouckými zastupiteli a krajskými politiky, oslovujeme významné osobnosti a aktivizujeme širokou veřejnost. Vzpomeňte si na demonstraci v roce 2013, kdy se u radnice sešlo přes 400 občanů,“ připomíná profesor dějin umění Rostislav Švácha. ... více
BŘEZEN 2018 - NOVÁ HROZBA - ŠTW2
1/ Nad původním projektem ŠTW1 situovaném na konci dnešní Šantovy ulice se, doufejme, pomalu zavírá voda. Hlavním důvodem pro stavební úřad nakonec jsou nedostatečné odstupy od bytových domů v Šantově ulici a od plánované nové rezidenční čtvrti v bývalých Sochorových kasárnách. 2/ Na scénu ale, bohužel, vstupuje nová hrozba - ŠTW2. Podle toho, co zatím víme, je svou výškou /77,5m vč. prvků fasády/, půdorysem i hmotově hodně podobná ŠTW1, jen je posunuta do nové polohy při Wittgensteinově ulici. Byla by tedy stále v ochranném pásmu městské památkové rezervace a její vliv na historické panorama Olomouce by byl stejně devastující jako v případě ŠTW1. Můžete posoudit sami na zákresech níže.3/ Klíčové je nyní bezodkladné přijetí Změny č. II Územního plánu Olomouc, která má obnovit soudně zrušenou výškovou regulaci na dotčeném území bývalého Mila, a tak zamezit výstavbě ŠTW nejen v původní, ale i nové poloze. Změna je po téměř třech letech příprav konečně projednána a dle našich informací již nic nebránilo tomu, aby byla předložena ke schválení na březnovém zastupitelstvu. Nestalo se tak. Další zastupitelstvo je až za tři měsíce a ŠTW2 tak může mezitím získat územní rozhodnutí. Pak by už ji nic nemohlo zastavit.  4/ V této kritické situaci vyzýváme zastupitele města Olomouce a zejména Radu města Olomouce - jednejte ve veřejném zájmu, který je přesně definován ve zmiňované změně č. II územního plánu pořizované odborem koncepce a rozvoje magistrátu – cituji: "Na základě vyhodnocení jednotlivých vlivů záměru výškového objektu Šantovka Towerjej považujeme za neakceptovatelný. Vliv záměru výškového objektuŠantovka Tower bude mít negativní dopad na utváření kompozice města a ochranu hodnot - panorama města, historické dominanty a urbanistickou strukturu historického jádra města." Jednání ve veřejném zájmu tak znamená jediné - bezodkladné vyhlášení stavební uzávěry pro ochranu dotčeného území, než bude přijata připravená změna č. II územního plánu. Vydání dočasné stavební uzávěry doporučuje městu Olomouci ve svém rozsudku, kterým zrušil výškovou regulaci, také Krajský soud v Ostravě. Situace je tedy jasná, odborné názory jednoznačné. Tomuto prohlášení vyjádřili svou podporu pan prof. Pavel Zatloukal /bývalý ředitel Muzea umění/ a pan prof. Jiří Lach /prorektor Univerzity Palackého/.-předneseno na Zastupitelstvu města Olomouce 12.března 2018 ... více
Unikátní panorama historického jádra Olomouce, které se kontinuálně vyvíjelo po celé tisíciletí, je vážně ohroženo. Investor Office Park Šantovka hodlá v těsné blízkosti městské památkové rezervace postavit třiadvacetipodlažní obytnou výškovou budovu Šantovka Tower. Vedení města, odbor památkové péče olomouckého magistrátu ani krajský úřad nemají zájem zabezpečit ochranu olomouckých historických hodnot celostátního a celosvětového významu. Investor tak už má v ruce téměř všechna vyjádření pro získání územního rozhodnutí. Plánovaná Šantovka Tower: má být umístěna na jižním okraji centra pouhých 890 m od budovy radnice svou výškou 78 metrů by se vyrovnala věži olomoucké radnice a převýšila by všechny olomoucké kostely s výjimkou hlavní věže katedrály sv. Václava měla by nesrovnatelně masivnější objem než věže historické Olomouce, kontrastní tvar a konfliktní skleněnou fasádu byla by viditelná ze samého centra města – rozhraní Horního a Dolního náměstí, čímž by narušila genia loci olomoucké perly na seznamu UNESCO – sloupu Nejsvětější Trojice dominovala by průhledům městskými třídami na obvodu historického jádra   Cenné stavební památky a umělecké poklady minulosti spolu s výjimečně zachovalým historickým jádrem a jedinečným panoramatem druhé nejvýznamnější městské památkové rezervace v České republice vyžadují naši nejvyšší  úctu, pokoru a odpovědnost. Dokážete si představit, že v Heidelbergu, Oxfordu nebo Florencii postaví vedle památek věžák?      PETICI ZA ZÁCHRANU HISTORICKÉHO PANORAMATU OLOMOUCE MŮŽE PODEPSAT KTERÝKOLI OBČAN ČESKÉ REPUBLIKY    ... více